Diagnostiek en (dag)behandeling

Al tijdens de opname werken we nauw samen met de verwijzer en/of een medewerker van het wijk- of buurtteam. Na de opname gaat de behandeling zo nodig verder bij de persoon of instelling die uw kind heeft verwezen of er wordt samen met u gezocht naar andere vormen van passende hulp en behandeling. Ook denken we samen met de Redl school en u na over de meest passende school voor uw kind. De school waar uw kind staat ingeschreven voor en tijdens de opname is samen met het samenwerkingsverband eindverantwoordelijk voor het samen met u regelen van een passende school. De informatie vanuit de kliniek of dagbehandeling dragen wij over via een eindbrief aan de huisarts en eventuele verwijzers of andere behandelaren. U ontvangt een kopie van deze brief.

De ontslagfase

Met de behandeling binnen de kliniek en  dagbehandeling Ontwikkelingsstoornissen willen we gewenst gedrag  stimuleren en ongewenst gedrag verminderen. Dit doen we door middel van   gedragstherapie, de dagelijkse verzorging en opvoeding. De nadruk ligt  op het opdoen van succeservaringen en het versterken van het  zelfvertrouwen van uw kind. We gaan hierbij uit van wat uw kind al wel  goed kan. Naast het kijken naar uw kind, is belangrijk om ook zicht te  krijgen op de wisselwerking tussen u, uw kind en overige gezins- en  familieleden. In het behandelplan staat beschreven wat de doelen zijn van de behandeling en de manier waarop hieraan gewerkt wordt. Deze doelen hebben betrekking op uw kind, op u als ouder of op het gezin. We betrekken ouders en kind bij de behandeling door hen zo veel mogelijk te laten meedenken over bijvoorbeeld programma’s en afspraken. Ouders komen ook meedraaien op de groep. Zo kunnen we ervoor zorgen dat wat u en uw kind leren ook thuis kan worden toegepast. Soms spreken we af dat  ook andere hulpverleners die u thuis helpen mee komen kijken op de groep. 

In de behandelperiode werken we systematisch aan de behandeldoelen. Een behandelperiode in de kliniek of dagbehandeling duurt gemiddeld 6 weken. Hierna vindt een uitgebreide evaluatie plaats van het verloop van de behandeling met u als ouder en het behandelteam. Indien nodig en in overleg met u kan de opname worden verlengd met 6 weken. De behandelduur varieert meestal van 2 tot 4  maanden.  

Wij betrekken u als ouders nauw bij de behandeling door:

 • op de kliniek wekelijks korte gesprekken te organiseren met de groepsleiding rond het weekend.
 • op de kliniek en dagbehandeling: regelmatige gesprekken te organiseren met de ouderbegeleider.
 • afspraken te maken om mee te draaien op de behandelgroep

De groepsleiders voeren de behandeling op de  groepen uit. Zij bieden structuur en veiligheid en gebruiken dagelijkse  situaties om het gedrag van uw kind te veranderen. Ook werken zij met  beloningen voor het aanleren van gewenst  gedrag. Spelenderwijs, gebruik  makend van alledaagse situaties komen vaardigheden en onderwerpen aan bod. Op deze manier worden kinderen bewust gemaakt van hun eigen  specifieke wijze van reageren op situaties.  Daarnaast krijgen zij een  positief alternatief aangeboden. Het uitgangspunt is dat kinderen zelf  (leren) doen en ervaren. De betrokkenheid van ouders is van groot belang. Het is namelijk belangrijk om wat op de groep wordt geleerd,  zowel op school als thuis blijvend te oefenen.

Bij kinderen met een ontwikkelingsstoornis richt de behandeling op de groep zich bijvoorbeeld op het:

 • Leren omgaan met veranderingen
 • Leren omgaan met emoties
 • Leren omgaan met problemen en het oplossen van problemen
 • Leren luisteren naar volwassenen
 • Leren omgaan met afspraken
 • Op een positieve manier contact maken en onderhouden met leeftijdgenootjes

 In overleg met u gebruiken we als het nodig is ook:

 • Medicijnen voor uw kind
 • Individuele cognitieve gedragstherapie voor uw kind
 • Vaktherapie (muziektherapie, psychomotorische therapie en beeldende therapie) voor uw kind
 • Emotie en gedragsregulatietraining
 • Extra begeleiding op school voor uw kind
 • Huisbezoek en advies over thuisbegeleiding
 • Ouderbegeleiding
 • Psycho-educatie
 • Gezinstherapie

 Tijdens multidisciplinaire teamvergaderingen  bespreken we het verloop en de voortgang van de behandeling van uw kind.  Waar nodig stellen we de behandelplannen bij.

De behandelfase

Het adviesgesprek

Aan het eind van de diagnostiekfase bespreekt het team alle observaties en uitslagen van de onderzoeken in een behandelplanbespreking. Als ouders neemt u deel aan deze bespreking. Tijdens de bespreking besluiten we samen wat wenselijk is en of de behandeling wordt voortgezet. Als u akkoord gaat met het voortzetten van de behandeling, volgt een behandelperiode. Aan de hand van de uitkomsten uit de diagnostiekfase wordt opnieuw een behandelplan opgesteld. Het behandelprogramma ziet er voor ieder kind anders uit. Dit is afhankelijk van zijn specifieke behandeldoelen.

Wanneer wij verdere behandeling niet adviseren of dit door u niet gewenst is, volgt het ontslag. In overleg met u kijken we wanneer het ontslag plaatsvindt. Over het algemeen is dit twee weken na het adviesgesprek. Deze periode gebruiken we om praktische zaken te regelen en uw kind de kans te geven goed afscheid te nemen.

Diagnostiekfase

De duur van de diagnostiekfase varieert. De gemiddelde duur ligt tussen de vier tot zes weken. In deze periode  worden er observaties en onderzoeken gedaan om na te gaan wat er precies  aan de hand is met uw kind. Ook als uw kind al een diagnose heeft, doen  we vaak nog aanvullend (psychologisch) onderzoek.

In deze periode onderzoekt de arts uw kind. Daarnaast volgen we uw kind op de groep en op de Prof. Fritz Redlschool. Soms proberen we uw kind een tijd te volgen zonder dat hij of zij  medicijnen gebruikt. De arts en ouderbegeleider hebben wekelijks gesprekken met u. 

Tijdens deze gesprekken praten wij met u over:

 • uw zorgen en vragen
 • de ontwikkeling van uw kind
 • het huidige gedrag
 • de dingen die goed gaan
 • de problemen die u ervaart
 • uw eigen achtergrond en het gezin

Indien nodig wordt extra onderzoek gedaan, bijv. door gezinsgesprekken of een huisbezoek. Al deze onderdelen dragen  bij aan een helder beeld over waar het gedrag van uw kind vandaan komt en welke behandeling het beste is. Soms beginnen we in deze fase al met de behandeling. Dit doen we alleen als dat in het behandelplan staat.

Bij de behandeling van uw kind zijn verschillende medewerkers betrokken:

 • De kinder- en jeugdpsychiater is hoofdbehandelaar en eindverantwoordelijk voor de medische behandeling.
 • De arts-assistent doet kinderpsychiatrisch onderzoek. Hij voert de behandeling uit onder leiding van een kinder- en jeugdpsychiater.
 • Het medisch hoofd en het verpleegkundig hoofd zijn eindverantwoordelijk voor de organisatie van de afdeling.
 • De (senior)groepsleiding observeren, behandelen en begeleiden de  kinderen in de groep. Zij zijn verantwoordelijk voor een goede  opvoedkundige omgeving en de uitvoering van de behandeldoelen van het  kind in de groep.
 • De psycholoog doet psychologisch onderzoek als dat nodig  is. Hij kijkt naar de leervaardigheden (IQ) van het kind en de  sociaal-emotionele ontwikkeling. De psycholoog gebruikt hierbij testen.
 • De ouderbegeleider heeft regelmatig gesprekken met de ouders. Zo  krijgen we informatie over het gezin die belangrijk kan zijn voor de  behandeling. Maar hiermee kunnen we het gezin ook begeleiden, adviseren  en ondersteunen. Ten slotte gebruiken we deze informatie om de  thuissituatie en de behandeling op elkaar af te kunnen stemmen.
 • De gedragstherapeut / psycholoog is verantwoordelijk voor de gedragstherapeutische aanpak in de behandeling. Hij doet onderzoeken bij uw kind en geeft therapie. 
 • De vaktherapeut geeft muziek- en/of creatieve en/of psychomotorische therapie aan kinderen.
 • Een kinderarts van het Wilhelmina Kinderziekenhuis kan op indicatie extra of aanvullend lichamelijk onderzoek doen.
 • De leerkracht van de Prof. Fritz Redl school besteedt veel zorg aan de leervaardigheden van de kinderen. In de behandelperiode proberen we mogelijke leerachterstanden in te halen. Ook zoeken de onderwijzers naar middelen om schoolontwikkeling van uw kind zo goed mogelijk te stimuleren. Natuurlijk houden zij hierbij rekening met de mogelijkheden van uw kind. Dit wordt gedaan door middel van een didactisch onderzoek, welke door de orthopedagoog wordt uitgevoerd.
 • Medewerker van het wijk- of buurtteam. Gedurende de opname blijven we nauw samenwerken met het wijk- of buurtteam, zodat de continuïteit van zorg gedurende en na de opname wordt gewaarborgd. 

Multidisciplinaire samenwerking

We bieden zorg voor kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar, op twee dagbehandelgroepen (Anker en Kajuit) en de kliniek (Het Kompas).

Uitgangspunten voor de behandeling zijn:

 1. Voor alle kinderen van de (dag)kliniek is er een dagbehandelingsprogramma op één van de groepen: Anker, Kajuit of Het Kompas.
 2. Aanvullend aan het dagprogramma is er voor maximaal 8 kinderen per nacht ruimte om te ‘logeren’. Dit kan voor 2, 3 of 5 nachten per week. Keuze voor bepaald aantal nachten logeren wordt voor een periode van 3 weken bepaald, waarbij elke 3 weken wordt geëvalueerd of op- of afschaling nodig is.
 3. Het dagprogramma, waar school een belangrijk onderdeel van is, kan op meerdere manieren worden vormgegeven, met starttijden die liggen tussen 8:15 en 11.00 uur en eindtijden die liggen tussen 15:00 tot na het avondeten, met de optie van logeren op Het Kompas.

Ook tijdens schoolvakanties loopt de behandeling door.

Opname, flexibel aanbod op maat

Diagnostiek en
(dag)behandeling

We bieden zorg voor kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar, op twee dagbehandelgroepen (Anker en Kajuit) en de kliniek (Het Kompas).

Uitgangspunten voor de behandeling zijn:

 1. Voor alle kinderen van de (dag)kliniek is er een dagbehandelingsprogramma op één van de groepen: Anker, Kajuit of Het Kompas.
 2. Aanvullend aan het dagprogramma is er voor maximaal 8 kinderen per nacht ruimte om te ‘logeren’. Dit kan voor 2, 3 of 5 nachten per week. Keuze voor bepaald aantal nachten logeren wordt voor een periode van 3 weken bepaald, waarbij elke 3 weken wordt geëvalueerd of op- of afschaling nodig is.
 3. Het dagprogramma, waar school een belangrijk onderdeel van is, kan op meerdere manieren worden vormgegeven, met starttijden die liggen tussen 8:15 en 11.00 uur en eindtijden die liggen tussen 15:00 tot na het avondeten, met de optie van logeren op Het Kompas.

Ook tijdens schoolvakanties loopt de behandeling door.

Opname, flexibel aanbod op maat

Bij de behandeling van uw kind zijn verschillende medewerkers betrokken:

 • De kinder- en jeugdpsychiater is hoofdbehandelaar en eindverantwoordelijk voor de medische behandeling.
 • De arts-assistent doet kinderpsychiatrisch onderzoek. Hij voert de behandeling uit onder leiding van een kinder- en jeugdpsychiater.
 • Het medisch hoofd en het verpleegkundig hoofd zijn eindverantwoordelijk voor de organisatie van de afdeling.
 • De (senior)groepsleiding observeren, behandelen en begeleiden de  kinderen in de groep. Zij zijn verantwoordelijk voor een goede  opvoedkundige omgeving en de uitvoering van de behandeldoelen van het  kind in de groep.
 • De psycholoog doet psychologisch onderzoek als dat nodig  is. Hij kijkt naar de leervaardigheden (IQ) van het kind en de  sociaal-emotionele ontwikkeling. De psycholoog gebruikt hierbij testen.
 • De ouderbegeleider heeft regelmatig gesprekken met de ouders. Zo  krijgen we informatie over het gezin die belangrijk kan zijn voor de  behandeling. Maar hiermee kunnen we het gezin ook begeleiden, adviseren  en ondersteunen. Ten slotte gebruiken we deze informatie om de  thuissituatie en de behandeling op elkaar af te kunnen stemmen.
 • De gedragstherapeut / psycholoog is verantwoordelijk voor de gedragstherapeutische aanpak in de behandeling. Hij doet onderzoeken bij uw kind en geeft therapie. 
 • De vaktherapeut geeft muziek- en/of creatieve en/of psychomotorische therapie aan kinderen.
 • Een kinderarts van het Wilhelmina Kinderziekenhuis kan op indicatie extra of aanvullend lichamelijk onderzoek doen.
 • De leerkracht van de Prof. Fritz Redl school besteedt veel zorg aan de leervaardigheden van de kinderen. In de behandelperiode proberen we mogelijke leerachterstanden in te halen. Ook zoeken de onderwijzers naar middelen om schoolontwikkeling van uw kind zo goed mogelijk te stimuleren. Natuurlijk houden zij hierbij rekening met de mogelijkheden van uw kind. Dit wordt gedaan door middel van een didactisch onderzoek, welke door de orthopedagoog wordt uitgevoerd.
 • Medewerker van het wijk- of buurtteam. Gedurende de opname blijven we nauw samenwerken met het wijk- of buurtteam, zodat de continuïteit van zorg gedurende en na de opname wordt gewaarborgd. 

Multidisciplinaire samenwerking

De duur van de diagnostiekfase varieert. De gemiddelde duur ligt tussen de vier tot zes weken. In deze periode  worden er observaties en onderzoeken gedaan om na te gaan wat er precies  aan de hand is met uw kind. Ook als uw kind al een diagnose heeft, doen  we vaak nog aanvullend (psychologisch) onderzoek.

In deze periode onderzoekt de arts uw kind. Daarnaast volgen we uw kind op de groep en op de Prof. Fritz Redlschool. Soms proberen we uw kind een tijd te volgen zonder dat hij of zij  medicijnen gebruikt. De arts en ouderbegeleider hebben wekelijks gesprekken met u. 

Tijdens deze gesprekken praten wij met u over:

 • uw zorgen en vragen
 • de ontwikkeling van uw kind
 • het huidige gedrag
 • de dingen die goed gaan
 • de problemen die u ervaart
 • uw eigen achtergrond en het gezin

Indien nodig wordt extra onderzoek gedaan, bijv. door gezinsgesprekken of een huisbezoek. Al deze onderdelen dragen  bij aan een helder beeld over waar het gedrag van uw kind vandaan komt en welke behandeling het beste is. Soms beginnen we in deze fase al met de behandeling. Dit doen we alleen als dat in het behandelplan staat.

Diagnostiekfase

Aan het eind van de diagnostiekfase bespreekt het team alle observaties en uitslagen van de onderzoeken in een behandelplanbespreking. Als ouders neemt u deel aan deze bespreking. Tijdens de bespreking besluiten we samen wat wenselijk is en of de behandeling wordt voortgezet. Als u akkoord gaat met het voortzetten van de behandeling, volgt een behandelperiode. Aan de hand van de uitkomsten uit de diagnostiekfase wordt opnieuw een behandelplan opgesteld. Het behandelprogramma ziet er voor ieder kind anders uit. Dit is afhankelijk van zijn specifieke behandeldoelen.

Wanneer wij verdere behandeling niet adviseren of dit door u niet gewenst is, volgt het ontslag. In overleg met u kijken we wanneer het ontslag plaatsvindt. Over het algemeen is dit twee weken na het adviesgesprek. Deze periode gebruiken we om praktische zaken te regelen en uw kind de kans te geven goed afscheid te nemen.

Het adviesgesprek

Met de behandeling binnen de kliniek en  dagbehandeling Ontwikkelingsstoornissen willen we gewenst gedrag  stimuleren en ongewenst gedrag verminderen. Dit doen we door middel van   gedragstherapie, de dagelijkse verzorging en opvoeding. De nadruk ligt  op het opdoen van succeservaringen en het versterken van het  zelfvertrouwen van uw kind. We gaan hierbij uit van wat uw kind al wel  goed kan. Naast het kijken naar uw kind, is belangrijk om ook zicht te  krijgen op de wisselwerking tussen u, uw kind en overige gezins- en  familieleden. In het behandelplan staat beschreven wat de doelen zijn van de behandeling en de manier waarop hieraan gewerkt wordt. Deze doelen hebben betrekking op uw kind, op u als ouder of op het gezin. We betrekken ouders en kind bij de behandeling door hen zo veel mogelijk te laten meedenken over bijvoorbeeld programma’s en afspraken. Ouders komen ook meedraaien op de groep. Zo kunnen we ervoor zorgen dat wat u en uw kind leren ook thuis kan worden toegepast. Soms spreken we af dat  ook andere hulpverleners die u thuis helpen mee komen kijken op de groep. 

In de behandelperiode werken we systematisch aan de behandeldoelen. Een behandelperiode in de kliniek of dagbehandeling duurt gemiddeld 6 weken. Hierna vindt een uitgebreide evaluatie plaats van het verloop van de behandeling met u als ouder en het behandelteam. Indien nodig en in overleg met u kan de opname worden verlengd met 6 weken. De behandelduur varieert meestal van 2 tot 4  maanden.  

Wij betrekken u als ouders nauw bij de behandeling door:

 • op de kliniek wekelijks korte gesprekken te organiseren met de groepsleiding rond het weekend.
 • op de kliniek en dagbehandeling: regelmatige gesprekken te organiseren met de ouderbegeleider.
 • afspraken te maken om mee te draaien op de behandelgroep

De groepsleiders voeren de behandeling op de  groepen uit. Zij bieden structuur en veiligheid en gebruiken dagelijkse  situaties om het gedrag van uw kind te veranderen. Ook werken zij met  beloningen voor het aanleren van gewenst  gedrag. Spelenderwijs, gebruik  makend van alledaagse situaties komen vaardigheden en onderwerpen aan bod. Op deze manier worden kinderen bewust gemaakt van hun eigen  specifieke wijze van reageren op situaties.  Daarnaast krijgen zij een  positief alternatief aangeboden. Het uitgangspunt is dat kinderen zelf  (leren) doen en ervaren. De betrokkenheid van ouders is van groot belang. Het is namelijk belangrijk om wat op de groep wordt geleerd,  zowel op school als thuis blijvend te oefenen.

Bij kinderen met een ontwikkelingsstoornis richt de behandeling op de groep zich bijvoorbeeld op het:

 • Leren omgaan met veranderingen
 • Leren omgaan met emoties
 • Leren omgaan met problemen en het oplossen van problemen
 • Leren luisteren naar volwassenen
 • Leren omgaan met afspraken
 • Op een positieve manier contact maken en onderhouden met leeftijdgenootjes

 In overleg met u gebruiken we als het nodig is ook:

 • Medicijnen voor uw kind
 • Individuele cognitieve gedragstherapie voor uw kind
 • Vaktherapie (muziektherapie, psychomotorische therapie en beeldende therapie) voor uw kind
 • Emotie en gedragsregulatietraining
 • Extra begeleiding op school voor uw kind
 • Huisbezoek en advies over thuisbegeleiding
 • Ouderbegeleiding
 • Psycho-educatie
 • Gezinstherapie

 Tijdens multidisciplinaire teamvergaderingen  bespreken we het verloop en de voortgang van de behandeling van uw kind.  Waar nodig stellen we de behandelplannen bij.

De behandelfase

De ontslagfase

Al tijdens de opname werken we nauw samen met de verwijzer en/of een medewerker van het wijk- of buurtteam. Na de opname gaat de behandeling zo nodig verder bij de persoon of instelling die uw kind heeft verwezen of er wordt samen met u gezocht naar andere vormen van passende hulp en behandeling. Ook denken we samen met de Redl school en u na over de meest passende school voor uw kind. De school waar uw kind staat ingeschreven voor en tijdens de opname is samen met het samenwerkingsverband eindverantwoordelijk voor het samen met u regelen van een passende school. De informatie vanuit de kliniek of dagbehandeling dragen wij over via een eindbrief aan de huisarts en eventuele verwijzers of andere behandelaren. U ontvangt een kopie van deze brief.

Diagnostiek en
(dag)behandeling

UMC Utrecht

Bekijk hier alle publicaties die over en door het UMC Utrecht gemaakt zijn.
Volledig scherm