Behandeling van een kind met ODD/CD

Soms is het nodig om de gedragsproblemen of de invloed van ODD of CD op de ontwikkeling ook te behandelen met vormen van individuele of groepsbehandeling of meer intensieve behandelvormen als dagbehan-deling of kortdurende klinische opname. Als dat bij het kind of jongere van toepassing is zal de behandelaar daarover meer informatie geven.

Na de diagnose schatten we in waar deze behandeling het beste plaats kan vinden. Dit is mede afhankelijk van de eerder verleende zorg, de ernst van de stoornis en eventuele andere problemen. Ook spelen hierbij de te verwachten duur van de behandeling of de beschikbaarheid en/of bereikbaarheid voor ouders een rol. Als de behandeling niet op onze afdeling plaatsvindt, maken we afspraken met één van onze netwerkpartners.

Andere vormen van behandeling

Voor jongeren vanaf twaalf jaar zijn cognitief gedragstherapeutische trainingen ontwikkeld waarbij de jongere leert vanuit een ander perspectief naar een situatie te kijken en op een andere manier te reageren. Ze leren vaardigheden die gericht zijn op het vergroten van zelfcontrole en het reguleren van agressie. Ook leren ze sociale en probleemoplossende vaardigheden.

Vanaf de leeftijd van twaalf jaar is het vaak nodig om niet alleen de ouders en het kind te trainen, maar om ook de omgeving te betrekken.

Vanaf 12 jaar

Ouder-kind training 'Minder boos en Opstandig (8-12 jaar)

Deze training is voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar die op de basisschool zitten én voor hun ouders.

Minder boos en opstandig bestaat uit twee op elkaar afgestemde deel-programma's, één voor kinderen en één voor ouders. De ouderbijeenkomsten en kindtrainingen worden elk in groepsverband gegeven. Belangrijke inhoudelijke thema's bij de kinderen betreffen de herkenning van emoties, het omgaan met boosheid en het bieden van een groter arsenaal aan (sociaal) probleemoplossende strategieën. Bij de bijeenkomsten van de ouders staat het vergroten van opvoedings-vaardigheden centraal.

Oudertraining 'Pittige jaren' voor ouders van jonge kinderen

In de training leert u in een groep samen met andere ouders specifieke opvoedvaardigheden te gebruiken, zoals duidelijke opdrachten geven, prijzen, belonen, negeren, afleiden, time-out geven en privileges ontnemen. U werkt in een groep en leert inzicht te krijgen in het gedrag van uw kind met opstandig en/of agressief gedrag. Tijdens de bijeenkomsten bespreken we opvoedvaardigheden en oefenen we nieuwe vaardigheden. U oefent deze ook thuis met uw kind. De daaropvolgende bijeenkomst vertelt u over uw ervaringen. U vindt herkenning en steun bij andere ouders die ook een kind hebben met één van beide gedragsstoornissen en/of met ADHD.

Misschien hebt u na het stellen van de diagnose nog vragen. U kunt deze stellen aan uw ouderbegeleider. U kunt dan bijvoorbeeld bespreken:

  • Wat het betekent voor u en uw gezin om zelf en/of een kind met een gedragstoornis te hebben
  • Welke aanpak voor u en/of uw kind en de omgeving het beste lijkt
  • Bij welke zaken u extra hulp moet hebben
  • Hoe u in moeilijke opvoedsituaties het best kunt handelen
  • Wanneer, hoe en waar het behandeladvies vorm te geven

Ouderbegeleiding

Als u goed geïnformeerd bent over ODD en CD, dan kunt u de problemen die ermee samenhangen ook beter begrijpen. De behandelend arts en de systeembegeleider (of de thuisbegeleider) kan u informatie geven over ODD, als de kenmerken van ODD en of CD, het ontstaan, het verloop, behandelingsmogelijkheden en de aanpak thuis (en op school).

Natuurlijk is er ook veel informatie te vinden op internet of in boeken. Verderop in deze folder vindt u suggesties voor deze informatie.

Psycho-educatie

Behandeling van een
kind met ODD/CD

Als u goed geïnformeerd bent over ODD en CD, dan kunt u de problemen die ermee samenhangen ook beter begrijpen. De behandelend arts en de systeembegeleider (of de thuisbegeleider) kan u informatie geven over ODD, als de kenmerken van ODD en of CD, het ontstaan, het verloop, behandelingsmogelijkheden en de aanpak thuis (en op school).

Natuurlijk is er ook veel informatie te vinden op internet of in boeken. Verderop in deze folder vindt u suggesties voor deze informatie.

Psycho-educatie

Misschien hebt u na het stellen van de diagnose nog vragen. U kunt deze stellen aan uw ouderbegeleider. U kunt dan bijvoorbeeld bespreken:

  • Wat het betekent voor u en uw gezin om zelf en/of een kind met een gedragstoornis te hebben
  • Welke aanpak voor u en/of uw kind en de omgeving het beste lijkt
  • Bij welke zaken u extra hulp moet hebben
  • Hoe u in moeilijke opvoedsituaties het best kunt handelen
  • Wanneer, hoe en waar het behandeladvies vorm te geven

Ouderbegeleiding

In de training leert u in een groep samen met andere ouders specifieke opvoedvaardigheden te gebruiken, zoals duidelijke opdrachten geven, prijzen, belonen, negeren, afleiden, time-out geven en privileges ontnemen. U werkt in een groep en leert inzicht te krijgen in het gedrag van uw kind met opstandig en/of agressief gedrag. Tijdens de bijeenkomsten bespreken we opvoedvaardigheden en oefenen we nieuwe vaardigheden. U oefent deze ook thuis met uw kind. De daaropvolgende bijeenkomst vertelt u over uw ervaringen. U vindt herkenning en steun bij andere ouders die ook een kind hebben met één van beide gedragsstoornissen en/of met ADHD.

Oudertraining 'Pittige jaren' voor ouders van jonge kinderen

Deze training is voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar die op de basisschool zitten én voor hun ouders.

Minder boos en opstandig bestaat uit twee op elkaar afgestemde deel-programma's, één voor kinderen en één voor ouders. De ouderbijeenkomsten en kindtrainingen worden elk in groepsverband gegeven. Belangrijke inhoudelijke thema's bij de kinderen betreffen de herkenning van emoties, het omgaan met boosheid en het bieden van een groter arsenaal aan (sociaal) probleemoplossende strategieën. Bij de bijeenkomsten van de ouders staat het vergroten van opvoedings-vaardigheden centraal.

Ouder-kind training 'Minder boos en Opstandig (8-12 jaar)

Voor jongeren vanaf twaalf jaar zijn cognitief gedragstherapeutische trainingen ontwikkeld waarbij de jongere leert vanuit een ander perspectief naar een situatie te kijken en op een andere manier te reageren. Ze leren vaardigheden die gericht zijn op het vergroten van zelfcontrole en het reguleren van agressie. Ook leren ze sociale en probleemoplossende vaardigheden.

Vanaf de leeftijd van twaalf jaar is het vaak nodig om niet alleen de ouders en het kind te trainen, maar om ook de omgeving te betrekken.

Vanaf 12 jaar

Andere vormen van behandeling

Soms is het nodig om de gedragsproblemen of de invloed van ODD of CD op de ontwikkeling ook te behandelen met vormen van individuele of groepsbehandeling of meer intensieve behandelvormen als dagbehan-deling of kortdurende klinische opname. Als dat bij het kind of jongere van toepassing is zal de behandelaar daarover meer informatie geven.

Na de diagnose schatten we in waar deze behandeling het beste plaats kan vinden. Dit is mede afhankelijk van de eerder verleende zorg, de ernst van de stoornis en eventuele andere problemen. Ook spelen hierbij de te verwachten duur van de behandeling of de beschikbaarheid en/of bereikbaarheid voor ouders een rol. Als de behandeling niet op onze afdeling plaatsvindt, maken we afspraken met één van onze netwerkpartners.

Behandeling
van een kind
met ODD/CD

UMC Utrecht

Bekijk hier alle publicaties die over en door het UMC Utrecht gemaakt zijn.
Volledig scherm